LT EN RU

Privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB “Armalda” (toliau – Klinika), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: Klinikai teikiant Jums sveikatos priežiūros paslaugas; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Klinikos ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant skatinti Klinikos žinomumą; vykdant mokslinius tyrimus, Jums lankantis Klinikos interneto svetainėje ar Klinikos socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; Jums teikiant užklausas ir kt.. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Klinika, vadinami – Duomenų subjektais

Apie Kliniką

Klinika reiškia UAB “Armalda”, juridinio asmens kodas 110761617, veikla vykdoma adresu Smolensko g. 10D-1 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Kliniką kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@protezavimas-implantavimas.lt

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Klinikos apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, tel. numerį, informaciją apie Jūsų sveikatą ir kt., kurią apie Duomenų subjektus Klinika renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Klinika nurodytų tikslų.

Asmens duomenų tvarkymas vykdant asmenų registraciją vizitui Klinikoje

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Asmens registracija vizitui Klinikoje

Asmenys, kurie užsiregistruoja vizitui

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas)

Vardas, pavardė, gimimo data, amžius, el. paštas, telefono numeris, specialių kategorijų (sveikatos) duomenys ( tiek, kiek pats asmuo pasirenka pateikti).

Nėra

Pacientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas

Iki registruoto vizito pradžios

Asmenų, kurie užsiregistruoja vizitui, atstovai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, ryšys su asmeniu (atstovavimo pagrindas)

Nėra

Pacientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas

Iki registruoto vizito pradžios

 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Pacientai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), b punktas (sutartis), c punktas (teisinė prievolė), BDAR 9 straipsnio 2 dalies h punktas (teikti sveikatos priežiūros paslaugas).

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), specialių kategorijų duomenys (suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, skirti medikamentai, pacientų būklės aprašymai, sveikatos anketa, ligų istorija ir kt.), kiti duomenys, susiję su atsiskaitymu už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (banko sąskaitos numeris, suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kaina, mokėjimo data, kasos čekyje nurodyta informacija ir kt.).

Valstybės įstaigos ir institucijos, kurioms įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę gauti asmens duomenis (teismai, advokatai, antstoliai, notarai, Duomenų valdytojo priežiūrą atliekanti institucija), kitos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės / įstaigos

Pacientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas

Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-11-29 įsakyme Nr. 515 nurodytais terminais.

Pacientų atstovai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

Vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, ryšys su asmeniu (atstovavimo pagrindas), kiti duomenys, susiję su atsiskaitymu už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (banko sąskaitos numeris, suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kaina, mokėjimo data, kasos čekyje nurodyta informacija ir kt.).

Valstybės įstaigos ir institucijos, kurioms įstatymai ar kiti teisės aktai nustato teisę gauti asmens duomenis (teismai, advokatai, antstoliai, notarai, Duomenų valdytojo priežiūrą atliekanti institucija), kitos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės / įstaigos

Pacientų valdymo ir administravimo programos tiekėjas

Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-11-29 įsakyme Nr. 515 nurodytais terminais.

 

Mokslinių tyrimų vykdymas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Mokslinių tyrimų vykdymas

Asmuo, sutikęs, kad jo asmens duomenys būtų panaudoti moksliniam tyrimui ar mokymams vykdyti

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)

Vardas, pavardė, gimimo data, amžius, specialių kategorijų ( suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos, specialistų suteiktų paslaugų ir pacientų būklės aprašymai ir kt.)

Įmonės, organizacijos, kurios Klinikai padeda ir / ar kartu vykdo mokslinį tyrimą

Nėra

10 metų nuo mokslinio tyrimo įvykdymo (pabaigos).

 

Asmenų edukacijos ir teikiamų paslaugų marketingo vykdymas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Asmenų edukacijos ir teikiamų paslaugų marketingo vykdymas

Asmenys, kurie sutiko, kad Įmonė paviešintų jo asmens duomenis.

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas)

Vardas, pavardė, el. paštas, sutikimo data, parašas, atsiliepimas apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kita informacija, kurią asmuo sutinka paviešinti

www.protezavimas-implantavimas.lt svetainės lankytojai, Įmonės socialinių paskyrų lankytojai

Meta Platforms, Inc., Youtube, Inc

5 metai nuo sutikimo gavimo

 

Vaizdo stebėjimas turto ir asmenų apsaugos tikslu

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Vaizdo stebėjimas turto ir asmenų apsaugos tikslu

Asmenys, patenkantys į vaizdo stebėjimo lauką

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Asmens vaizdo duomenys (atvaizdas)

Nėra

Nėra

14 kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo sukūrimo

 

Tiesioginė rinkodara

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Tiesioginė rinkodara

Asmenys, kurie sutiko, kad jų atžvilgiu būtų vykdoma tiesioginė rinkodara

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas)

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris.

Nėra

marketingo paslaugų tiekėjas

Asmens duomenys saugomi 1 metus nuo sutikimo davimo

 

Kandidatų atranka

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Kandidatų atranka

Kandidatai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), f punktas (rekomendaciją pateikusio asmens)

Vardas, pavardė,k ontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefono numeris), pageidaujama pozicija, darbo patirtis (darbovietė, pareigos, galintis/rekomendaciją teikiantis asmuo), išsilavinimas, kiti CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodyti duomenys

Nėra

Nėra

3 dienos po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį (1 metus)

 

Klinikos sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Darbuotojai, kontrahento juridinio asmens darbuotojai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas kontrahento darbuotojų atžvilgiu), BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis darbuotojo atžvilgiu)

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys

Tiekėjas juridinis asmuo

Nėra

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

 

Teisėtų interesų gynimas

Duomenų subjektų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis)

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų gavėjai (valdytojai)

Duomenų gavėjai (tvarkytojai)

Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai

Teisių ir interesų gynimas

Kita ginčo šalis, ginčo šalies darbuotojai

BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

Vardas, pavardė, pareigos, data, ginčo aplinkybės, kita su ginču susijusi informacija

Teisėsaugos institucijos, teisininkai (advokatai), teismai, antstoliai

Nėra

5 metai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos

 

Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Klinika: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, užklausos turinį (informacija, kurią pats pasirenkate mums pateikti).

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis susisiekti ir Jums atsakyti negalėsime.

Nurodyti asmens duomenys saugomas 1 metus nuo užklausos ir / ar prašymo gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Todėl prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje www.protezavimas-implantavimas.lt naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintus slapukus:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Galiojimo laikas

CONSENT

Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui

2 metai

OGPC

Google slapukas

1 mėnuo

SIDCC

Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos

2 mėnesiai

_cfduid

Slapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare

1 metai

SIDCC

Apsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos

2 mėnesiai

_cfduid

Slapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare

1 metai

_utma

,,Google Analytics“ renkama informacija, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje

2 metai

_utmz

,,Google Analytics“ renkama informacija, iš kur į svetainę atėjo vartotojas ir kokia paieška jį atvedė į svetainę

6 mėnesiai

_utmx

Stebėjimo slapukas iš ,,Google Analytics“, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti

18 mėnesių

_utmxx

Stebėjimo slapukas iš ,,Google Analytics“, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas

18 mėnesių

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojama siekiant išsaugoti statistinę informaciją

2 metai

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojama siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

1 para

_gat

Slapukas naudojamas užklausų srscroll; -webkit-overflow-scrolling: touch; valdymui

1 metai

CookieConsent

Išsaugo dabartinio domeno naudotojo slapuko sutikimo būseną

1 metai

Device_view

Slapukas naudojamas vartotojo įrenginiui atpažinti, kad svetainės vaizdas būtų tinkamai pateiktas

1 mėnuo

User_region

Slapukas naudojamas vartotojo lokacijai nustatyti

1 mėnuo

Datr, c_user, fr, act, dtr, wd, xs, presence, sb, pl, dpr

Slapukai skirti puslapių susijungimui su Facebook, saugumui ir suderinamumui, vartotojų ir peržiūrėtų puslapių skaičiaus sekimui, o taip pat Facebook reklamai

1 mėnuo

 

Būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras tinkle “Facebook“ – „Protezavimo implantavimo klinika“, „Instagram“ – „protezavimas.implantavimas“, „Youtube“ - @protezavimoimplatavimokli6033.

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome mūsų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų teisėtų atstovų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų, bankų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip IT specialistai, interneto svetainės administratoriams ir kt., jei šių duomenų pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, pasiekti, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

 • ketinant parduoti Klinikos veiklos (akcijų) ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos (akcijų) ar jos dalies pirkėjui;

 • pardavus Klinikos veiklą (akcijas) ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Siekiant suteikti paslaugas, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais, Klinika tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, reikalavimų. Kai mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, mes įgyvendinsime visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos Sąjungos ribų. Visais atvejais, Klinika užtikrins, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis, būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, laikantis BDAR reikalavimų.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

Klinika nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Klinika atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

  1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Informaciją apie Jūsų sutikimo atšaukimą galite pateikti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.

  1. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 1. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi scroll; -webkit-overflow-scrolling: touch;matizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 2. Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

  1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite mūsų interneto svetainėje www.protezavimas-implantavimas.lt.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2023-01-03.